Perspektiv plan

 

 

Kirsebærhaven
- Havbakkedistriktets private naturbørnehave

perspektivplan 2019

 

Kirsebærhavens historie

Hvem er vi

Kirsebærhaven startede som et initiativ fra forældre og borgere i Veddum og Skelund, fordi den kommunale Børnehaven Stjernen var lukningstruet. Borgere og forældre i byerne ønskede at bevare et dagtilbud for børnene i Veddum og Skelund for at bevare børnehaver og skole i Havbakkedistriktet. Kirsebærhaven startede 1/1-2019 som privat institution i de tidligere kommunale lokaler for Børnehaven Stjernen.

 

Vi er en privat børnehave, der er normeret til 30 børnehavebørn, vi er 3 ansatte og 2 praktikanter, plus frivillige hjælpere med praktiske gøremål, som at slå græs og rydde sne osv.

Målsætning

Kirsebærhaven vægter natur, æstetik og bevægelse. En tryg hverdag i en lille institution skal være med til at sikre at børnenes mentale, sociale, kreative og motoriske udvikling styrkes samt udvikle barnets evne for et aktivt fællesskab. Børnehavens beliggenhed rummer enestående muligheder for naturoplevelser, leg, læring og fordybelse. Ved fornuftigt samvær med naturen og tid udendørs hver dag, lærer børnene at sætte pris på, og at være aktiv i og med naturen. Vi vil gøre brug af skov, cykelstier, stranden, stadion og landbrug, som vi har i nærmiljøet.

Børnehavens læreplan kan ligeledes findes på børnehavens hjemmeside, hvis man ønsker en uddybende redegørelse for pædagogiske principper og overvejelser.

 

Værdigrundlag
Vi arbejder ud fra værdierne Nærvær, anerkendelse, tryghed og tillid. Disse vil blive udarbejdet mere i dybden i et samarbejde med bestyrelsen, lederen og personalet.

 

Fysiske forhold

Kirsebærhaven finder sted på Veddum hovedgade 44, 9560 Hadsund. Vi har to garderroberum hvor hvert barn har deres eget rum, med plads til overtøj og skiftetøj. Der er 4 stuer, der er funktionsopdelt, 4 toiletter tilhørende stuerne, et personaletoilet, et køkken midt i huset, et motorikrum samt et personalerum/kontor. Udendørs har vi en stor legeplads med bakke, bålhytte, urtehave, sandkasse, gynger, legehuse, skib, græs og flisearealer til forskellig leg og en lille skov. Vi har træborde, hvor vi nyder vores eftermiddagsfrugt når vejret tillader det.

 

Daglig rengøring foretages af personalet. Bestyrelsen hjælper til med en ugentlig grundrengøring.

 

 

Personalesammensætning

1 Leder, 1 pædagog, 1 medhjælper og 1 praktikant.
Børnehavens leder har ansvaret for børnehavens pædagogik og daglige drift.

 

Bestyrelse

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
3 forældrerepræsentanter, 2 repræsentanter fra støtteforeningen og lederen af institutionen.  Forældrerepræsentanter og støtteforening repræsentanter har stemmeret. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen består af 3 medlemmer som vælges blandt forældre med børn i institutionen. Forældrene vælges på et forældremøde for 2 år ad gangen, forskudt i forhold til hinanden, således at der de ulige år vælges 2 medlemmer og der de lige år vælges 1 medlem. Genvalg kan finde sted. Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Valget afholdes 1 gang årligt i august/september.

Yderligere uddybende redegørelse for bestyrelsen kan findes i børnehavens vedtægter.

 

Dagsstruktur

kl. 6.15. Børnehaven åbner på en af stuerne.Vi vægter at alle børn bliver taget godt imod og får sendt forældre godt afsted. Vi hygger om børnene, så de får en god start på dagen.

kl. 6.15- ca. 7.30 er der mulighed for at få morgenmad.

kl. 8.00-9.00 kan børnene vælge at være kreative, have fri leg mm.

kl. 9.00 spiser vi formiddagsmad.

kl 9.00-11.00 har vi planlagte aktiviteter med børnene. Fx: er vi ude at gå, på legepladsen, laver kreative ting, holder samling, tager på ture ud af huset, sproggruppe, førskolebørnene laver førskoleting i en gruppe for sig osv.

kl 11.00 spiser vi frokost.

Efter frokost går vi ud på legepladsen.

kl. 14.00 spiser vi eftermiddagsmad.

kl 14.00-16.45(15.45) fri leg og samvær.

 

Forældresamarbejde

Vi ønsker et godt samarbejde med forældrene.

Det gør vi ved at:

Inddrage forældrene i børnehavens liv gennem den daglige tale, forældremøder, bestyrelse og nyhedsbrev en gang hver måned.

Mødepligt til forældremøder, årsmøder, arbejdsdage mm.

Være tydelig i vores faglighed og vise vi er her for at støtte dem og deres børn i videre trivsel.

Vi ligger op til et åbent og tillidsfuldt samarbejde, hvor dialog er et bærende element.

Jævnlig information via nyhedsbrev, Facebook og opslag på opslagstavlen, der fortæller om deres barn og hele børnehavens “indre liv”.

 

Personalesamarbejde

Personalesamarbejdet bygger på åbenhed og tryghed. Ved at føle sig tryg, tør man åbne sig og i tillid til hinanden, kan man give omsorg og acceptere hinandens forskelligheder. I samarbejdet skal der være et pædagogisk indhold, pædagogiske diskussioner, supervision og videreuddannelse. Supervision og videreuddannelse er vigtigt for medarbejdernes personlige og faglige udvikling samt for udviklingen af personalet som gruppe. Personalegruppen får supervision efter behov.

For at sikre en god arbejdsplads skal der være medarbejdersamtaler mindst to gange årligt, én med bestyrelsen og én med lederen. Ledelsen sikrer i samråd med bestyrelsen, at regler i forbindelse med sygdom, ferie, afspadsering, løn, ledelse, ansættelser, afskedigelser og klager varetages.

 

Forventninger

Vi forventer at forældrene er positive overfor børnehavens pædagogik og deltager i børnehavens liv.
At forældrene deltager i forældremøder, arbejdsdage, bestyrelsesarbejdet samt arrangementer.
At forældrene altid spørger, hvis de undres, har brug for rådgivning/støtte/hjælp eller er utilfredse.
At forældrene opfatter børnehaven som et pædagogisk sted og ikke en pasningsordning.

 

Øvrige samarbejdspartnere

Mariagerfjord kommune

Havbakkedistriktets skole

Dagplejerne i Veddum og Skelund

PPR.
Tværfagligt team.

Bank

Statsautoriseret revisor.

 

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Børnene kan møde i børnehaven som det passer forældrenes hverdag. Har vi morgensamling, beder vi jer venligst vente i garderoben eller på legepladsen til samlingen er overstået og vi kan modtage barnet. På dage hvor vi tager på ture ud af huset, skal børnene være her på et aftalt tidspunkt. Dette vil blive udmeldt op til.

Børnene skal være afhentet og ude at børnehaven på lukketidspunktet.

 

Mad:

Kirsebærhaven tilbyder morgenmad, formiddagsmad og eftermiddagsmad. Forældre medbringer madpakke til frokost. Ingen madpakke om fredagen pga. bålmad. Ved fødselsdage og særlige aftaler kan man medbringe mad i børnehaven.

 

Skiftetøj:

Børnene skal medbringe skiftetøj, bukser, trøjer, sokker, undertøj… Barnet skal altid have tøj med der passer til vejret, da vi er ude i alt slags vejr. Vi beder om at barnet skal have navn i tøj og fodtøj.

 

Legetøj:

Der er legetøjsdag hver fredag, hvor børnene må medbringe lidt legetøj. Nye børn og børn der skal sove til middag i børnehaven, må gerne medbringe en lille putte/soveting.

 

Fødselsdage:

Hvis fødselsdagsbarnet er klar til det og kan føle sig tilpas i at være midstpunkt for hele børnehaven, vil vi gerne fejre fødselsdagen med sang, gave og lys. Den dag er det op til forældrene og barnet hvad der medbringes. Fødselsdagsbarnet er velkomment til at have pårørende med til sin fødselsdag i børnehaven. Hvis barnet har lyst til at invitere børnehaven hjem og holde sin fødselsdag, er dette også en mulighed. Personalet i Kirsebærhaven opfordre dog til, at det ikke tager mere end 30 min at gå . De børn der bor længere væk end dette, skal forældrene selv sørge for transport af børnehaven. Børnehaven kan være behjælpelige med at tage kontakt til et bus- eller taxaselskab hvis dette ønskes. Det er helt op til barnet og forældrene, hvordan man har lyst til at fejre barnets fødselsdag, uanset om det er i Kirebærhaven eller i hjemmet.

 

Sygdom/fridag:

Hvis barnet holder fri, gives besked til børnehaven. Ligeledes kontaktes børnehaven hvis barnet er syg. Børnehaven vil gerne vide hvad barnet fejler, af hensyn til bl.a. smitte.

 

Ulykkesforsikring:

Forældrene må sørge for at have tegnet en ulykkesforsikring på barnet.

 

Brobygning_

Vi samarbejder med de lokale dagplejere og Havbakkeskolen. Vi vægter, at der er en god og tryg overgang fra dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole. Det gør vi i et tæt samarbejde. Dagplejerne kommer i børnehaven i forår og sommerperioden, på den måde er børnene i vante omgivelser, når de starter i børnehaven, fordi de har kendskab til børnehaven.
Der vægtes ligeledes en god overgang, for de børn der skal i skole. Dette vil blive gjort i et samarbejde med skolen, hvor førskolegruppen besøger skolen, samt har 14 dage før sommerferien hvor børnene befinder sig i skolen, for at se og lære hvordan det er at gå i skole.

 

Rygning, rusmidler og alkohol:

Kirsebærhavens matrikel er en rygefri zone. Hverken personale eller forældre må indtage alkohol eller rusmidler på børnehavens matrikel.

 

Klager:

Såfremt forældre har en klage over en eller noget, må de først henvende sig til vedkommende. Næste instans er lederen. Sidste instans er bestyrelsen, der kan indkalde professionel assistance, hvis det findes nødvendigt. Parterne kan til enhver tid medbringe en bisidder til samtaler. Vi fordrer et gensidigt anstændigt konfliktløsningsniveau med en god tone. Vi søger at opnå en ”vinder-vinder” situation, hvor ingen af de berørte parter oplever at gå derfra som tabere. Børnehaven har en procedure for konflikthåndtering nedskrevet og den benyttes ved konflikter. Relationen i konflikten, er lige så vigtig som selve sagen.

 

For sent afhentning

Forældre der har hentet for sent, bliver kontaktet af børnehavens leder.

 

Forældrebetaling og eftermiddagsmad

Forældrebetalingen er pr. 01-02-19: 1766 kr. pr barn fra 3 år. Forældrebetalingen opkræves af børnehaven.

I Kirsebærhaven er der også mulighed for friplads og søskenderabat, da tilskuddet følger barnet. Er der spørgsmål mht. søskenderabat og friplads bedes man henvende sig til ledelsen eller pladsanvisningen.

Der er eftermiddagsordning i Kirsebærhaven, der betales 50 kr. kontant til et fast personale om måneden og så sørger vi for eftermiddagsmad til jeres barn.

 

BØRNEHAVENS FASTE AKTIVITETER (KORT FORTALT)

Samling

Hver dag samles der til sang, sanglege, rim og remser, dialogisk læsning mm. Sanglegene spænder motorisk, sprogligt og musikalsk så de tilgodeser barnets behov og udvikling. Samtidig styrkes fællesskabet blandt børnene.

 

Førskolegruppe og Sproggruppe

Vi har i Kirsebærhaven førskolegruppe, her hjælper vi de børn, der skal i skole den kommende sommer, med at blive klar til at gå i skole. Vi har også sproggruppe for de børn, der har behov for det.

 ,

Udeaktivitet

Hver formiddag og eftermiddag er børnene i aktiviteter ude. Her tages udgangspunkt i natur og/eller bevægelse. Vi ser de muligheder, der er i naturen, som et af de bedste aktivitets - og udviklingsrum, der kan tilbydes børn. Hvorfor vi motiverer til mest muligt aktivitet i den friske luft. Her er der rig mulighed for at udfolde sig motorisk og bruge alle sanser.

 


Dyr i Kirsebærhaven

I Kirsebærhaven har vi høns.

 

Bål dag

Hver fredag har vi båldag, vi laver mad på bål til frokost. Derfor ingen madpakke om fredagen.

 

Årshjul:

Der kommer en opdatering.

 

Storbørnsgruppe/førskolebørn:

Alle børn, der har sidste år i børnehaven, samles laver skoleforberedende arbejde. Endvidere samarbejder vi med skolen i månederne op til sommerferien. Her kommer børnene på besøg på skolen for at sørge for, at der er en god overgang fra børnehave til skole, så børnene føler sig trygge til at skulle starte i skole.