pædagogisk-læreplaner

Pædagogisk læreplaner

KIRSEBÆRHAVENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2020

 

Pædagogiske læreplaner er indført for at understøtte dagtilbudslovens formålsbestemmelse samt at øge fokus på dagtilbuddets kvalitetsudvikling, dokumentation og læring. De pædagogiske læreplaner skal sikre, at dagtilbud arbejder med læring, rum for leg og udvikling af det individuelle barn på en systematisk, synlig og kvalificeret måde og at sikre, at der er fokus på barnets potentialer og kompetencer, så barnet rustes til at begå sig videre i livet.

I Kirsebærhaven ser vi pædagogiske læreplaner som en del af vores daglige pædagogiske praksis, et redskab, som vi gerne vil bruge for at reflektere over vores pædagogiske mål og måden at nå dem på. Vores hensigt er, at børnenes tid i Kirsebærhaven skal være med til give dem en god start på livet og give dem et godt grundlag at bygge videre på i fremtiden.

I Kirsebærhaven vægter vi, at aktiviteterne bliver planlagt ud fra et børneperspektiv, så barnet har medindflydelse i dagligdagen og har mangfoldige muligheder for leg, læring og udvikling, i et naturvenligt miljø, der skal understøtte at barnet arbejder med bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur, hvor der er en vekselvirkning mellem voksenstyret aktiviteter og børnenes egne initiativer. I Kirsebærhaven er vi ligeledes opmærksomme på børn med særlige behov og hvilke kompetencer de særligt har brug for at lære.

 

 

 

 

 

 

BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING

 

Kirsebærhavens mål: At børnene…

 • Sættes i fokus og anerkendes af både børn og voksne
 • Kan udtrykke følelser og meninger
 • Har mulighed for at udvikle stærke som svage sider
 • Er aktive og handlekraftige
 • Kan håndtere både ris og ros
 • Kan og tør deltage i de forskellige aktiviteter.
 • Gør sig erfaringer med forskellige sociale positioner.

Kirsebærhavens læringsmiljø:

 • At rum og de voksne er kendte og forudsigelige
 • At der er faste og tilbagevendende rutiner
 • At der er et varieret tilbud af aktiviteter ift. barnets alder og udvikling
 • At der er mulighed for fordybelse.
 • At der er mulighed for at lege mens man bliver passet på at nære tillidsgivende voksne.

De voksne i Kirsebærhaven:

 • At de voksne er positive, observerende, anerkendende
 • At de voksne er omsorgsfulde, grænsesættende, igangsættende
 • Støtter barnet i at sætte ord på følelser, både egne og andres
 • Støtter barnet i at være i centrum når det fx fortæller om egne oplevelser
 • Støtter barnet i at sige til og fra

Succeskriterier: Målet er nået når…

 • Vi har velfungerende, glade, aktive, virkelystne børn
 • Børnene afprøver og udfordre egne grænser
 • Børnene tør
 • Børnene udviser glæde ved ros
 • Børnene accepterer modgang
 • Børnene funger godt sammen med andre.
 • Børnene kan håndtere at have forskellige positioner i en leg.

 

 

 

Dokumentation:

 • Forældresamtaler
 • Billeddokumentation
 • Facebook
 • Hjemmeside
 • Nyhedsbreve

 

SOCIAL UDVIKLING

 

Kirsebærhavens mål: At børnene…

 • Er gode venner og udvikler gode og sunde (venskabs) egenskaber
 • Får forståelse for gruppens behov og ønsker
 • Føler at de er en del af fællesskabet
 • Udviser lyst til at gøre ting sammen med andre medindflydelse/medbestemmelse
 • Respekteres af andre
 • Respekterer andres behov og ønsker
 • Lærer at vente på ”tur”

 

Kirsebærhavens læringsmiljø:

 • At der holdes samling
 • At der er en god stemning
 • At børnene holder hinanden i hånden når vi er på tur
 • At børnene får rum for leg

De voksne i Kirsebærhaven:

 • Skaber gode muligheder for børnenes leg
 • Ser at det at være barn er en værdi i sig selv.
 • Sørger for en behagelig omgangstone
 • Opfordrer børnene til at lytte til og tale med hinanden
 • Lader børnene samarbejde om opgaver, de er glade for, har haft indflydelse på og været aktivt deltagende i
 • Skaber situationer, hvor børnene føler fællesskab og glædes over at være sammen
 • Hjælper børnene til at forstå andres behov og ønsker
 • Opmuntre børnene til at vise omsorg og hensyn

 

Succeskriterier: Målet er nået når…

 • Barnet har venner
 • Børnene uopfordret hjælper hinanden og taler hinandens sag
 • Børnene viser omsorg for, trøster og beskytter hinanden
 • De store hjælper de små
 • Børnene finder på gode lege sammen
 • Børnene udtaler sig i en større kreds

Dokumentation:

 • Billeddokumentation barn/barn relation/voksen relation
 • Forældresamtaler
 • Nyhedsbreve
 • Facebook
 • Hjemmeside

 

 

KOMMUNIKATION OG SPROG

 

Kirsebærhavens mål: At børnene…

 • Får en spontan glæde ved / lyst til / og bliver gode til at tale og kommunikere, fortælle og tegne
 • Kan sætte ord på følelser, tanker, oplevelser og handlinger
 • Kan bruge deres sprog verbalt som nonverbalt
 • Udvikler deres kropssprog
 • Kan ”lege” med tal og bogstaver
 • Forstå og handle efter en kollektiv besked

Kirsebærhavens læringsmiljø:

 • Der holdes samling
 • Sangbøger, bøger, spil, rim og remser, dans, gymnastik/rytmik
 • Musikanlæg
 • Natur og udelivsaktiviteter
 • Køkkenaktiviteter
 • Der lånes bøger på biblioteket.
 • Fri adgang til tegnepapir, farver, blyanter, saks m.m.
 • Mindske larm og baggrundsstøj
 • Dialogisk læsning

De voksne i Kirsebærhaven:

 • Er gode sprogmodeller
 • Skaber situationer, hvor børnene i ro kan udtrykke sig og blive lyttet til
 • Fortæller historier og lader børnene fortælle historier for hinanden
 • Skaber situationer, hvor barnet har mulighed for at udtrykke sig i ord, kropssprog, billedsprog, dans, drama og leg, rim og remser.
 • Understøtter barnets lyst til og nysgerrighed over for at skrive, lege med og lære bogstaver og tal, og det, de kan bruges til
 • Udvikler en kultur, hvor børnene taler samme

 

Succeskriterier: Målet er nået når børnene…

 • Utvungent kan beherske sproget og taler frit
 • Taler sammen og udtrykker sig i ord og handling
 • Udfører en kollektiv besked
 • Ønsker at få læst højt
 • Leger med bogstaver, tal og ord
 • Synger, danser og leger
 • Kan skelne mellem alvor og sjov
 • Kan former og farver

Dokumentation:

 • Forældresamtaler
 • Billeddokumentation
 • Facebook
 • Hjemmeside
 • Nyhedsbreve

 

 

KROP, SANSER OG BEVÆGELSE

 

Kirsebærhavens mål: At børnene…

 • Får kropsbevidsthed og bevægeglæde
 • Opnår sansemotorisk bevidsthed (kan fx skelne varme/kulde og vådt/tørt)
 • Får introduceret en viden om kost og hygiejne
 • Udvikler deres fin – og grov motorik
 • Er selvhjulpne ift. deres udviklingsniveau

Kirsebærhavens læringsmiljø:

 • Udfordringerne på legepladsen, og det vores nærmiljø byder på. Fx skoven, stranden, cykelstien eller sportspladsen. Løb, gang, kravle, krybe, balancere, hinke, klatre, boldspil og sanseoplevelser
 • Bevægelseslege
 • Rytmik
 • Tema om kroppen og dens funktioner. Fx kan børnene male en skitse i fuld størrelse af sig selv.
 • Læring om sund og usund mad
 • Læring om god og dårlig hygiejne
 • Udfordre børnene på deres motoriske niveau, og tager hensyn til barnets stærke og svage sider motorisk
 • Ture ud af huset
 • Hyrer voksne udefra til at komme og synge, lave kunst med- og optræde for børnene.

De voksne i Kirsebærhaven:

 • Er gode rollemodeller
 • Opfordrer børnene til at udfordre sig selv på legepladsen
 • Iscenesætter aktiviteter, der fremmer glæde ved krop og bevægelse
 • Holder højt niveau mht. hygiejne
 • Iscenesætter sanse lege
 • Laver rytmik, sanglege, gymnastik,
 • Tager børnene på ture til skov og strand

Succeskriterier: Målet er nået når…

 • Børnene viser glæde ved at bruge kroppen
 • Deltager aktivt i rytmik og bevægelseslege
 • Udfordre sig selv motorisk
 • Kender navnene på de forskellige kropsdele og deres funktioner
 • Forstår betydningen af god hygiejne
 • Kan skelne mellem sund og usund mad

Dokumentation:

 • Billeddokumentation
 • Facebook
 • Forældresamtaler
 • Optræden ved kaffedage og bedsteforældredage.

NATUR, UDELIV OG SCIENCE

 

Kirsebærhavens mål: At børnene…

 • Får mulighed for og glædes ved ophold i naturen/ naturoplevelser
 • Får forståelse / respekt og ansvar for natur, dyr og miljø
 • Kender forskel på og oplever årstider
 • Får kendskab til ild/vand/jord/luft
 • Kender til forskellige planter, smådyr og insekter
 • Får kendskab til nærområdet via virksomhedsbesøg
 • Får kendskab til bæredygtighed.

 

Kirsebærhaven læringsmiljø:

 • At børnene er ude i al slags vejr hele året
 • At legepladsen giver mulighed for sanseoplevelser med forskellige træer, buske, planter, blomster, insekter, fugle
 • Pasning af børnehavens dyr
 • At der er vandkar/baljer, vandpytter, fiskenet, vandhaner
 • At der er mulighed for at så, plante, spiringsforsøg,
 • At der er mulighed for at grave i sand, mudder m.m.
 • At vi går på ture, i skoven, cykelstien, stranden
 • At give plads til, at børnene gennem leg, kan eksperimentere med naturen
 • Vi samler affald og taler om affaldets nedbrydningen i naturen.
 • Vi besøger de forskellige erhvervsdrivende i nærområdet og hører hvad de kan fortælle om deres virksomhed.

De voksne i Kirsebærhaven:

 • Har lyst til naturoplevelser og udeliv
 • Er igangsættende, opsøgende og undersøgende
 • Har børnene med i processen, når der muges ud og fodres dyr
 • Giver børnene rum til selv at opfinde
 • Er gode rollemodeller i at vise hvordan natur og dyr skal respekteres.

 

 

 

 

Succeskriterier: Målet er nået når børnene…

 • Spontant udviser glæde i / undren over naturen og naturfænomener
 • Leger med blade, sand, mudder, vand, finder insekter, snegle, regnorme, bænkebidere, biller og studerer dem på nært hold
 • Bruger naturens materialer til leg
 • Passer på ”det grønne” på legepladsen
 • Aldrig smider affald i naturen

Dokumentation:

 • Billeddokumentation
 • Facebook
 • Lave pynt af naturen, til ophæng i børnehaven
 • Laver kunst af affald

 

KULTUR, ÆSTETIK OG FÆLLESSKAB

 

Kirsebærhavens mål: At børnene…

 • Er kreative, kan tegne, male, modellere
 • Har lyst til og mulighed for at tilegne sig kreative / kulturelle / litterære udtryksformer
 • Lærer ”noget” om kunst
 • Lærer ”noget” om traditioner
 • Lærer ”noget” om dansk kultur
 • Får kendskab til danske børnesange
 • Får kendskab til danske historier og eventyr
 • Får kendskab til andre landes kulturer

Kirsebærhavens læringsmiljø:

 • Børnene skal have adgang til forskellige materialer fx saks, maling, lim, garn, træ sy ting, ting fra naturen m.m.
 • Købe/benytte gratis oplevelser uden for huset, fx teater, museum, kirke, bibliotek, virksomhedsbesøg.
 • Opfordre børnene til at benytte Kirsebærhavens æstetiske muligheder
 • Udfordre børnene ved at igangsætte finmotoriske aktiviteter
 • Bruge musikinstrumenter
 • Høre musik, også fra andre kulturer
 • Læse om andre kulturer
 • Lære børnene om traditioner fx jul, påske, fastelavn osv.

De voksne i Kirsebærhaven:

 • Er igangsættere, arrangører, opsøgende
 • Fastholder og markerer årstidsbestemte traditioner, fester og højtider
 • Læser højt for børnene
 • Synger for – og med børnene

Succeskriterier:

 • Barnet har kendskab til nærmiljøet
 • Kan kende fremmed kultur fra egen kultur
 • Viser glæder ved de forskellige æstetiske aktiviteter
 • Gør brug af sang og musik og eksperimentere med disse fx synger, laver musik, og teater helt spontant
 • Har kendskab til diverse traditioner
 • Når børnene uopfordret tegner, maler, modellerer, klipper og klistrer
 • laver ”ting og sager” til en udstilling
 • Når de optræder som prinsesser og prinser fra eventyr el.lign.

Dokumentation:

 • Billeder fra ture i nærmiljøet
 • Facebook
 • Hænge børnenes tegninger og kreationer op i børnehaven.
 • Nyhedsbreve
 • Invitere forældre på besøg i børnehaven til en forestilling