Perspektiv plan

Perspektivplan 2020

Kirsebærhaven - Havbakkedistriktets private naturbørnehave

 

Kirsebærhavens historie

Hvem er vi?

Kirsebærhaven startede som et initiativ fra forældre og borgere i Veddum og Skelund, fordi den kommunale Børnehaven Stjernen var lukningstruet. Borgere og forældre i byerne ønskede at bevare et dagtilbud for børnene i Veddum og Skelund for at bevare børnehaver og skole i Havbakkedistriktet. Kirsebærhaven startede 1/1-2019 som privat institution i de tidligere kommunale lokaler for Børnehaven Stjernen.

 

Vi er en privat børnehave, der er normeret til 35 børnehavebørn, vi er 4 ansatte, eventuelle praktikanter plus frivillige hjælpere med praktiske gøremål, som at slå græs og rydde sne osv.

Målsætning

Kirsebærhaven vægter natur, æstetik og bevægelse. En tryg hverdag i en lille institution skal være med til at sikre at børnenes mentale, sociale, kreative og motoriske udvikling styrkes samt udvikle barnets evne for et aktivt fællesskab. Børnehavens beliggenhed rummer enestående muligheder for naturoplevelser, leg, læring og fordybelse. Ved fornuftigt samvær med naturen og tid udendørs hver dag, lærer børnene at sætte pris på, og at være aktiv i og med naturen. Vi vil gøre brug af skov, cykelstier, stranden, stadion og landbrug, som vi har i nærmiljøet.

Børnehavens læreplan kan ligeledes findes på børnehavens hjemmeside, hvis man ønsker en uddybende redegørelse for pædagogiske principper og overvejelser.

 

Værdigrundlag
Vi arbejder ud fra værdierne nærvær, anerkendelse, tryghed og tillid.

Nærvær

Ved nærvær forstår vi, at vi alle er til stede i det vi gør lige nu. Vi voksne er opmærksomme på barnet og har mulighed for at følge barnets initiativ. Vi er fysisk nærværende, det er især noget udsatte børn har brug for, for at blive inkluderede. Barnet bliver mødt af voksne der er lyttende, engagerede og sørger for at skabe ro, så barnet kan få fortalt det der ligger det på sinde. Det har betydning for barnets udvikling og dannelse. Vi er tilgængelige for børnene når de har behov for det. I vores børnehave er der en forholdsvis lille børnegruppe, og det gør at børnene er mere nærværende over for hinanden. De kender hinandens styrker og svagheder, og vi oplever at de tager hensyn til hinanden. Vi arbejder en del med smågrupper for at styrke de nære relationer mellem især de nye børn der starter i vores børnehave. Nærhed er en vigtig værdi for at styrke barnets trivsel.

 

Anerkendelse

Det er vigtigt for barnets identitetsdannelse at det føler sig anerkendt. Vi anerkender ved at have øje for barnets resurser, og hjælper med at fremhæve dem. Vi rummer barnets følelser. Hvis der opstår en frustration hos barnet, anerkender vi det ved at italesætte barnets følelser og justere os ind efter det. Vi vil relationen. Det er vigtigt at vi som voksne er vores ansvar bevidst. I vores børnehave har man lov at være den man er. Både børn og voksne er i stand til at tage særlige hensyn hvis der er behov for det.

 

Tryghed

Vi følger Børns Vilkårs anbefalinger når det gælder om at skabe tryghed i Kirsebærhaven.

Alle børn skal have en nær og tryg relation til en voksen i børnehaven. Det har positiv betydning for børn hvis de har en yndlingsvoksen. Det er de voksnes ansvar at barnet får udviklet en tryg relation til en voksen i børnehaven, så barnet føler sig set og forstået. Alle børn har behov for fysisk kontakt med de voksne i deres dagtilbud. Hvis barnet ikke selv opsøger det, er det den voksnes ansvar at barnet bliver inviteret gennem kropssprog, som f.eks. at brede armene ud til et kram. Det er vigtigt for barnet at det oplever at være vellidt.

 

 

Tillid

Det er vigtigt at den voksne og barnet har tillid til hinanden. Det er en forudsætning for at barnet kan føle sig tryg og veltilpas, med mod på at udfordre og udvikle sig, samt at stole på egen intension og kunnen. Børn skal have tillid til de voksne som de er sammen med hver dag, så forældrene skal også vise tillid til de voksne når de afleverer deres barn i børnehaven. Kirsebærhaven skal være et trygt sted at være for alle. Ord og handling skal gå hånd i hånd.

 

 

 

Fysiske forhold

Kirsebærhaven finder sted på Veddum hovedgade 44, 9560 Hadsund. Vi har flere garderroberum hvor hvert barn har deres eget rum, med plads til overtøj og skiftetøj. Der er 4 stuer, der er funktionsopdelt, 5 toiletter, et personaletoilet, et køkken midt i huset, et motorikrum samt et personalerum/kontor. Udendørs har vi en stor legeplads med bakke, bålhytte, urtehave, sandkasse, gynger, legehuse, skib, græs og flisearealer til forskellig leg og en lille skov. Vi har træborde, hvor vi nyder vores mad når vejret tillader det.

 

Rengøring foretages af personalet.

 

 

Personalesammensætning

1 Leder med pædagogisk baggrund, 1 pædagog, 2 medhjælper og eventuelt 1 praktikant.
Børnehavens leder har ansvaret for børnehavens pædagogik og daglige drift.

 

Bestyrelse

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
3 forældrerepræsentanter, 2 repræsentanter fra støtteforeningen og lederen af institutionen.  Forældrerepræsentanter og støtteforening repræsentanter har stemmeret. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen består af 3 medlemmer som vælges blandt forældre med børn i institutionen. Forældrene vælges på et forældremøde for 2 år ad gangen, forskudt i forhold til hinanden, så der de ulige år vælges 2 medlemmer og der de lige år vælges 1 medlem. Genvalg kan finde sted. Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Valget afholdes 1 gang årligt i august/september.

Yderligere uddybende redegørelse for bestyrelsen kan findes i børnehavens vedtægter.

 

 

Dagsstruktur

 

kl. 6.15. Børnehaven åbner. Vi vægter at alle børn bliver taget godt imod og får sendt forældre godt afsted. Vi hygger om børnene, så de får en god start på dagen.

kl. 6.15 - 7.30 er der mulighed for at få morgenmad.

kl. 8.30 holder vi fælles samling.

kl. 9.00 spiser vi formiddagsmad.

kl. 9.00 -11.00 har vi planlagte aktiviteter med børnene. Fx: er vi ude at gå, på legepladsen, laver kreative ting, tager på ture ud af huset, sproggruppe, førskolebørnene laver førskoleting i en gruppe for sig osv.

kl. 11.00 spiser vi frokost.

Efter frokost går vi ud på legepladsen.

kl. 14.00 spiser vi eftermiddagsmad.

kl. 14.00-16.45(15.45) fri leg og samvær, aktiviteter, når vejret tillader det, er vi ude det meste af eftermiddagen.

 

Forældresamarbejde

Vi ønsker et godt samarbejde med forældrene.

Det gør vi ved at:

Inddrage forældrene i børnehavens liv gennem den daglige tale.

Vi afholder forældremøder, bestyrelsesmøder, arbejdsdage mm.

Være tydelig i vores faglighed og vise vi er her for at støtte dem og deres børn i videre trivsel.

Vi ligger op til et åbent og tillidsfuldt samarbejde, hvor dialog er et bærende element.

Jævnlig information via ugeplan, nyhedsbrev, Facebook, hjemmeside og opslag på opslagstavlen, der fortæller om deres barn og hele børnehavens “indre liv”.

 

Personalesamarbejde

Personalesamarbejdet bygger på åbenhed og tryghed. Ved at føle sig tryg, tør man åbne sig og i tillid til hinanden, kan man give omsorg og acceptere hinandens forskelligheder. I samarbejdet skal der være et pædagogisk indhold, pædagogiske diskussioner, supervision og videreuddannelse. er vigtigt for medarbejdernes personlige og faglige udvikling samt for udviklingen af personalet som gruppe.

For at sikre en god arbejdsplads skal der være medarbejdersamtaler mindst to gange årligt, én med bestyrelsen og én med lederen. Ledelsen sikrer i samråd med bestyrelsen, at regler i forbindelse med sygdom, ferie, afspadsering, løn, ledelse, ansættelser, afskedigelser og klager varetages.

 

Forventninger

Vi forventer at forældrene er positive overfor børnehavens pædagogik og deltager i børnehavens liv.
At forældrene deltager i forældremøder, arbejdsdage, bestyrelsesarbejdet samt arrangementer.
At forældrene altid spørger, hvis de undres, har brug for rådgivning/støtte/hjælp eller er utilfredse.
At forældrene opfatter børnehaven som et pædagogisk sted og ikke en pasningsordning.

 

Øvrige samarbejdspartnere

Mariagerfjord kommune

Havbakkedistriktets skole

Dagplejerne i Veddum og Skelund

PPR.
Tværfagligt team.

Bank

Statsautoriseret revisor.

 

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Børnene kan møde i børnehaven som det passer forældrenes hverdag. Har vi morgensamling, beder vi jer venligst vente i garderoben eller på legepladsen til samlingen er overstået og vi kan modtage barnet. På dage hvor vi tager på ture ud af huset, skal børnene være her på et aftalt tidspunkt. Dette vil blive udmeldt op til i ugeplanen.

Børnene skal være afhentet og ude af børnehaven på lukketidspunktet.

 

 

 

 

Mad:

Kirsebærhaven tilbyder morgenmad, formiddagsmad og eftermiddagsmad. Forældre medbringer madpakke til frokost. Ingen madpakke om fredagen pga. for eksempel bål mad. Ved fødselsdage og særlige aftaler kan man medbringe mad i børnehaven.

 

Skiftetøj:

Børnene skal medbringe skiftetøj, bukser, trøjer, sokker, undertøj… Barnet skal altid have tøj med der passer til vejret, da vi er ude i alt slags vejr. Vi beder om at barnet skal have navn i tøj og fodtøj.

 

Legetøj:

Der er legetøjsdag hver fredag, hvor børnene må medbringe lidt legetøj. Nye børn og børn der skal sove til middag i børnehaven, må gerne medbringe en lille putte/soveting.

 

Fødselsdage:

Hvis fødselsdagsbarnet er klar til det og kan føle sig tilpas i at være midtpunkt for hele børnehaven, vil vi gerne fejre fødselsdagen med sang, gave og lys. Den dag er det op til forældrene og barnet hvad der medbringes. Fødselsdagsbarnet er velkomment til at have pårørende med til sin fødselsdag i børnehaven. Hvis barnet har lyst til at invitere børnehaven hjem og holde sin fødselsdag, er dette også en mulighed. Personalet i Kirsebærhaven opfordrer dog til, at det ikke tager mere end 30 min at gå . De børn der bor længere væk end dette, skal forældrene selv sørge for transport af børnehaven. Børnehaven kan være behjælpelige med at tage kontakt til et bus- eller taxaselskab hvis dette ønskes. Det er helt op til barnet og forældrene, hvordan man har lyst til at fejre barnets fødselsdag, uanset om det er i Kirsebærhaven eller i hjemmet.

 

Sygdom/fridag:

Hvis barnet holder fri, gives besked til børnehaven. Ligeledes kontaktes børnehaven hvis barnet er syg. Børnehaven vil gerne vide hvad barnet fejler, af hensyn til bl.a. smitte.

 

Ulykkesforsikring:

Forældrene må sørge for at have tegnet en ulykkesforsikring på barnet.

 

Brobygning_

Vi samarbejder med de lokale dagplejere, Havbakkeskolen, Kammas børneunivers og Hadsund skole. Vi vægter, at der er en god og tryg overgang fra dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole. Det gør vi i et tæt samarbejde. Dagplejerne kommer i børnehaven i forår og sommerperioden, på den måde er børnene i vante omgivelser, når de starter i børnehaven, fordi de har kendskab til børnehaven.
Der vægtes ligeledes en god overgang, for de børn der skal i skole. Dette vil blive gjort i et samarbejde med skolen, hvor førskolegruppen besøger skolen, samt har 14 dage før sommerferien hvor børnene befinder sig i skolen, for at se og lære hvordan det er at gå i skole.

 

Rygning, rusmidler og alkohol:

Kirsebærhavens matrikel er en rygefri zone. Hverken personale eller forældre må indtage alkohol eller rusmidler på børnehavens matrikel.

 

Klager:

Såfremt forældre har en klage over en eller noget, må de først henvende sig til vedkommende. Næste instans er lederen. Sidste instans er bestyrelsen, der kan indkalde professionel assistance, hvis det findes nødvendigt. Parterne kan til enhver tid medbringe en bisidder til samtaler. Vi fordrer et gensidigt anstændigt konfliktløsningsniveau med en god tone. Vi søger at opnå en ”vinder-vinder” situation, hvor ingen af de berørte parter oplever at gå derfra som tabere. Børnehaven har en procedure for konflikthåndtering nedskrevet og den benyttes ved konflikter. Relationen i konflikten, er lige så vigtig som selve sagen.

 

For sent afhentning

Forældre der har hentet for sent, bliver kontaktet af børnehavens leder.

 

Forældrebetaling og eftermiddagsmad

Forældrebetalingen fra d. 1. januar 2023 er 2146 kr. pr, måned i 11 måneder om
året. Juli er betalingsfri. Kirsebærhaven følger takstændringerne for
kommunal børnehave i Mariagerfjord Kommune. Forældrebetalingen opkræves af børnehaven.

I Kirsebærhaven er der også mulighed for friplads og søskenderabat, da tilskuddet følger barnet. Er der spørgsmål mht. søskenderabat og friplads bedes man henvende sig til ledelsen eller pladsanvisningen.

Der er eftermiddagsordning i Kirsebærhaven, der betales 100 kr. kontant til et fast personale om måneden og så sørger vi for formiddagsmad, eftermiddagsmad og bålmad om fredagen til jeres barn.

 

BØRNEHAVENS FASTE AKTIVITETER (KORT FORTALT)

Samling

Hver dag samles der til sang, sanglege, rim og remser, dialogisk læsning mm. Sanglegene spænder motorisk, sprogligt og musikalsk så de tilgodeser barnets behov og udvikling. Samtidig styrkes fællesskabet blandt børnene.

 

Førskolegruppe og Sproggruppe

Vi har i Kirsebærhaven en førskolegruppe, her hjælper vi de børn, der skal i skole den kommende sommer, med at blive klar til at gå i skole. Vi har også sproggruppe for de børn, der har behov for det.

 ,

Udeaktivitet

Hver formiddag og eftermiddag er børnene i aktiviteter ude. Her tages udgangspunkt i natur og/eller bevægelse. Vi ser de muligheder, der er i naturen, som et af de bedste aktivitets - og udviklingsrum, der kan tilbydes børn. Hvorfor vi motiverer til mest mulig aktivitet i den friske luft. Her er der rig mulighed for at udfolde sig motorisk og bruge alle sanser.

 


Dyr i Kirsebærhaven
I Kirsebærhaven har vi høns og snegle.

 

Bål dag

Hver fredag har vi bål dag, vi laver mad på bål til frokost. Derfor ingen madpakke om fredagen.